Lista aktualności Lista aktualności

NABÓR na stanowisko INSTRUKTOR TECHNICZNY/ SPECJALISTA SL

OGŁOSZENIE

Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów

w sprawie naboru

na wolne stanowisko:

INSTRUKTOR TECHNICZNY/

SPECJALISTA SŁUŻBY LEŚNEJ

1. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gościeradów

Gościeradów Folwark 1D, 23-275 Gościeradów

tel. 15 838 11 74

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

2. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy wprowadzony Zarządzeniem nr 20 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 09 września 2022 r. oraz zgodnie z Regulaminem rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Gościeradów.

3. Adresaci naboru:

Oferta skierowana jest do wszystkich osób spełniających wymagania kwalifikacyjne zawarte
w ogłoszeniu.

4. Wymagania obligatoryjne:

1) Pełna zdolność do czynności prawnych.

2) Korzystanie w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.

4) Wykształcenie co najmniej średnie leśne, po stażu pracy.

5. Wymagania dodatkowe:

1) Ukończone kursy i szkolenia w zakresie zadań wykonywanych na wymienionym stanowisku.

2) Znajomość systemu SILP, w szczególności modułu „Las”.

3) Znajomość obsługi programów komputerowych pakietu Office.

4) Znajomość ustawodawstwa oraz przepisów z zakresu gospodarki leśnej, w tym uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych.

6. Wymagania preferowane:

1) Wykształcenie wyższe leśne.

2) Praktyczna znajomość programów mapowych, np.: QGIS.

3) Umiejętność obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

4) Prawo jazdy kat. B.

5) Zdany egzamin do Służby Leśnej lub gotowość do przystąpienia do tego egzaminu.

6) Doświadczenie zawodowe w leśnictwie większe niż minimalne wymagane obligatoryjnie.

7. Oczekiwania względem kandydata:

1) Umiejętność pracy w zespole.

2) Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

3) Bardzo dobra organizacja własnej pracy.

4) Sumienność i rzetelność.

5) Chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.

8. Ogólny zakres zadań na stanowisku pracy:

I. Użytkowanie lasu:

1) Przygotowywanie rocznego planu cięć, na podstawie szacunków brakarskich
i monitorowanie jego realizacji.

2) Monitorowanie wykonania zadań dotyczących użytkowania lasu.

3) Bieżące monitorowanie i koordynowanie pozyskania drewna w leśnictwach.

4) Merytoryczne weryfikowanie dokumentów i operacji gospodarczych dotyczących pozyskania i zrywki drewna.

5) Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i meldunków w zakresie merytorycznym stanowiska.

6) Opracowywanie materiałów koniecznych do przygotowania postępowań przetargowych związanych z użytkowaniem lasu.

II. Urządzanie lasu/stan posiadania/ LMN:

1) Aktualizowanie w systemie informatycznym opisów taksacyjnych o wykonane czynności gospodarcze.

2) Analizowanie projektów planów urządzania lasu lub aneksów do tych planów pod kątem zgodności ze stanem faktycznym na gruncie oraz zasadami i celami gospodarki leśnej.

3) Uczestnictwo w pracach urządzeniowych, geodezyjnych oraz rozgraniczeniowych prowadzonych przez nadleśnictwo.

4) Analiza prawidłowości planowania i wykonania wskazówek gospodarczych zawartych w Planie Urządzenia Lasu

5) Przygotowanie wniosków w sprawie odstępstwa lub zmian w planach urządzania lasu.

6) Przygotowanie wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z uznaniem lasu za ochronny lub pozbawienie lasu kategorii ochronności, zgodnie z obowiązującą procedurą.

7) Udostępnianie materiałów urządzeniowych oraz geodezyjnych dla uprawnionych podmiotów.

8) Prowadzenie całości zagadnień związanych z leśną mapą numeryczną (LMN), w tym zbieranie i opracowywanie materiałów źródłowych oraz bieżąca aktualizacja i archiwizacja danych.

9) Opracowywanie materiałów w sprawie zasięgu terytorialnego nadleśnictwa i obrębów, a także tworzenia, dzielenia, łączenia i likwidacji oraz określania zasięgu terytorialnego leśnictw, ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji w tym zakresie.

10) Analizowanie realizacji zadań wynikających z planu urządzenia lasu i stanu zasobów leśnych, na tej podstawie przygotowanie wskazań do sporządzania szczegółowych planów gospodarczych.

11) Aktualizacja opisów taksacyjnych w SILP związanych ze stwierdzonymi błędami, zdarzeniami losowymi, pozyskaniem drewna, pracami hodowlanymi, przejęciem lub przekazaniem gruntów.

Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zostanie ustalony po

zatrudnieniu pracownika.

9. Warunki pracy:

1) Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po spełnieniu oczekiwań pracodawcy.

2) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku instruktora technicznego,
a w przypadku spełnienia wymagań kwalifikacyjnych – na stanowisku specjalisty Służby Leśnej.

3) Miejsce pracy: biuro Nadleśnictwa Gościeradów.

4) Wynagrodzenie zgodne z zasadami wynagradzania obowiązującymi w PGL LP.

5) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia.

6) Świadczenia socjalne i zdrowotne.

10. Wymagane dokumenty:

1) CV (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail) opatrzone własnoręcznym podpisem,

2) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

3) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 1),

4) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (załącznik nr 2),

5) oświadczenie (załącznik nr 3)

6) kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzające minimalny staż pracy określony dla stanowiska,

7) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia.

11. Termin i miejsce składania ofert:

1) Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź przesłać w zamkniętej kopercie pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora technicznego/specjalisty Służby Leśnej” w terminie do dnia 10.11.2022 r. do godz. 13:00 na adres:

Nadleśnictwo Gościeradów, Gościeradów Folwark 1D, 23-275 Gościeradów.

Dokumenty przesłane poczta elektroniczną na adres: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl będą również rozpatrywane, przy czym należy je przesłać w formie czytelnej i możliwej do weryfikacji.

2) Do udzielania informacji na temat rekrutacji upoważniona jest Iwona Kweczlich-Mróz, st. referent ds. pracowniczych - tel. 662 096 291.

3) Dokumenty aplikacyjne nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do nadleśnictwa).

4) Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po przeanalizowaniu ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo
 o terminie jego przeprowadzenia.

12. Tryb postępowania rekrutacyjnego:

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:

1) Etap pierwszy: weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów kryteriów zawartych w ogłoszeniu. Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu naboru: rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna w zakresie weryfikacji wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych, która odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

13. Dodatkowe informacje:

1) Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem.

2) W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni kandydaci wybrani po pierwszym etapie, tj. po ocenie ofert kandydatów.

3) Po zakończonej rekrutacji, dokumenty aplikacyjne odrzucone na każdym z etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną przechowywane i usuwane zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi PGL LP.

4) Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu i odwołaniu.

5) Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościeradów zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.

6) Każdy z kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji zostanie poinformowany o jej wyniku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (15) 838 1174 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 14:30 u Iwony Kweczlich-Mróz.