Wydawca treści Wydawca treści

Użytki Ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się dwa użytki ekologiczne:

  • „ZAWÓLCZE"  - teren bagna w dorzeczu rzeki Karasiówki w sąsiedztwie stawów rybnych.

      Rok utworzenia:  2002 r.
      Powierzchnia:      30,65 ha
      Leśnictwo:           Borów

  • „WIELKA ŁĄKA" – teren dawnej łąki śródleśnej o glebach torfowych torfowisk przejściowych.

      Rok utworzenia:  2005 r.
      Powierzchnia:      11,71 ha
      Leśnictwo:           Nowiny