Wydawca treści Wydawca treści

Fundusze Europejskie

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Beneficjentem projektu jest  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP) przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektow Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP).

Nadleśnictwo Goscieradów jest jednym z ponad 100 nadleśnictw z terenu całej Polski realizującym projekt. Budżet projektu to ponad 33 mln zł, przy wsparciu Unii Europejskiej na poziomie ok. 19 mln. zł.

Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwieirząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Zakres projektu obejmuje wykonanie działań - najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzania lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Dzięki realizacji projektu na obszarze ok. 13,6 tys. ha ponad 30 siedlisk przyrodniczych zachowa swój naturalny charakter - mokradła nabiorą wody, murawy utrzymają swoje bogactwo gatunków, a dąbrowy znów będą wypasane. W walce z gatunkami inwazyjnymi wesprzemy obuwika i sasankę, a nietoperze zyskają nowe domy.