MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2021 r. (według stanu na 31.12.2021 r.)

a)    zapas grubizny brutto  -  4 415  tys. m 3

b)    powierzchnia odnowień i zalesień   - 159,78 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku:

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

12055

Świerk

52

Modrzew

157

Jodła

228

Buk

207

Dąb

2280

Brzoza

626

Olsza

467

Topola

0

Osika

14

Jawor/klon

3

Jesion

13

Grab

103

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

1479

II kl.

2115

III kl.

2961

IV kl.

3898

V kl.

3185

VI kl.

848

VII kl.

205

VIII kl.

255

KO, KDO, BP

1183

 

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 nasion  - 2503,0 kg

 zwierzyny - 0 szt.

 stroiszu - 0 mp

 choinek - 184 szt.

e)    produkcja sadzonek - 2 556 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 6,92 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 81,0 ha

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 5  szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

Obszary chronione w rezerwatach – 360,19 ha

Obszary chronione w parkach krajobrazowych - 0 ha

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 481,75 ha

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 6088,20 ha

Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 165,64 ha

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 1641,33 ha

Lasy wodochronne – 3732,68 ha

Lasy glebochronne – 245,53 ha

Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 15,28 ha

j)      koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 21 417 tys. zł

k)    pozyskanie drewna ogółem – 99 118  m3

l)     wielkość zatrudnienia ogółem – 51  etatów