Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.


Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  •      obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko

               występujących ptaków,

  •      specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze 

               i gatunki roślin i  zwierząt.


Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.


Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.
Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.


Na terenie Nadleśnictwa Gościeradów w ramach dyrektywy ptasiej zostały wyznaczone dwa OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW:


Lasy Janowskie – jego powierzchnia obejmuje cały obręb Zaklików oraz część obrębów Radomyśl i Gościeradów. Występuje tu  37 gatunków ptaków objętych ochroną.


Małopolski Przełom w Wisły – powierzchnia tego obszaru zajmuje około 210 ha. Występuje tu co najmniej 18 gatunków. Jest to ważna ostoja rybitwy białoczelnej i rzecznej oraz jedno z nielicznych w kraju stanowisk lęgowych ostrygojada.


W ramach dyrektywy siedliskowej na terenie nadleśnictwa zostały utworzone specjalne OBSZARY OCHRONY SIEDLISK:


Uroczysko Lasów Janowskich – 5852 ha lasów o zachowanym naturalnych charakterze, gdzie przeważają siedliska borowe i wilgotne. Jest ostoją fauny o charakterze puszczańskim takiej jak: wilk, głuszec, cietrzew, jarząbek i inne.


Gościeradów – 1745 ha. Jest to ważny obszar występowania świetlistej dąbrowy na Wyżynie Lubelskiej oraz grądu subkontynentalnego z dużym udziałem roślin storczykowatych.


Szczecyn – 695 ha. Obszar chroni siedliska grądu subkontynentalnego wykształconego w postaciach z bukiem i jodłą na północno-wschodniej granicy zasięgu tych gatunków. Znajduje się tu również jedno z dwóch potwierdzonych stanowisk pachnicy dębowej na Wyżynie Lubelskiej.


Świeciechów – 130 ha. Obszar chroni siedlisko gradu subkontynentalnego z dużą ilością storczyków – najliczniejsze stanowiska obuwika pospolitego w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej.


Przełom Wisły w Małopolsce – 89 ha. Obszar chroni fragment doliny Wisły w okolicach Annopola. Są to liczne starorzecza, zastoiska oraz płaty łęgów nadrzecznych i muraw kserotermicznych. Jest ważnym fragmentem ostoi ptaków wodno-błotnych, gatunków lęgowych i migrujących. 

Dolina Dolnego Sanu - 48 ha. Celem ochrony jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla większych dolin rzecznych. Zidentyfikowano tu łącznie 14 typów siedlisk przyrodniczych. Obszar stanowi także istotny korytarz ekologiczny oraz jest siedliskiem cennych gatunków ryb.