Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo - podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych.

Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, pozyskiwania użytków ubocznych, wywozu drewna i innych płodów leśnych, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym.
Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy kierujący całokształtem działalności nadleśnictwa. W skład nadleśnictwa wchodzą: biuro nadleśnictwa i leśnictwa.

Obręb leśny - część nadrzędnej jednostki administracyjnej (nadleśnictwo) obejmująca drzewostany o różnym wieku, rosnące w podobnych warunkach siedliskowych i posiadająca własny plan zagospodarowania.

Leśnictwo - jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa. Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha. Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany do wykonywania na powierzonym mu terenie czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjno-rachunkowych. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu podleśniczych.

Nadleśnictwo Gościeradów podzielone jest na dwa obręby, w skład których wchodzi 13 leśnictw.